รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut) (-)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : ชัยพฤกษ์ 58
อีเมล์ : laksanasutsaharat@gmail.com
เว็บไซต์ : saharatlaksanasut.lnw.mn
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)
ตำแหน่ง : ผู้แทนเยาวชนไทย (Thai Youth Representative)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อาคารสหประชาชาติ ชั้น 12 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 เม.ย. 2563,16:11 น.   หมายเลขไอพี : 58.11.27.107


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล