ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกาศโรงเรียนศรีราชา
เรื่อง เลื่อนการรับเอกสารการสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.06 KB 56
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.27 KB 57
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง เลื่อนกำหนดการการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.49 KB 73
แบบเอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ | ฉบับมีการปรับบันทึกหลังสอนฯ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 269.76 KB 81
คำสั่ง สพม.18
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 “งานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามนโยบายและจุดเน้นทางการศึกษา” โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาก้าวหน้าด้วย Digital Platform สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.62 KB 27