ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกาศโรงเรียนศรีราชา
เรื่อง เลื่อนการรับเอกสารการสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.06 KB 9497
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.27 KB 9505
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง เลื่อนกำหนดการการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.49 KB 9514
แบบเอกสารวิชาการ
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 269.69 KB 9333
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 238.9 KB 9338
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ | ฉบับมีการปรับบันทึกหลังสอนฯ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 269.76 KB 9529
คำสั่ง สพม.18
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 “งานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามนโยบายและจุดเน้นทางการศึกษา” โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาก้าวหน้าด้วย Digital Platform สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.62 KB 9471
เอกสารประชาสัมพันธ์ฝ่ายบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 9336
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ PLC
บันทึกข้อความส่งงานวิจัยชั้นเรียน 1/12/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.96 KB 0