"ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีไปได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่ส่งเสริมคนดี ให้คนดีไปปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่

15 มกราคม 2561
*******************************************************************************************************************************
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
ห้องเรียนปกติ
*******************************************************************************************************************************


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (PDF File)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (PDF File)*******************************************************************************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติม การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
*******************************************************************************************************************************

ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (MEP) และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Gifted)
:: Download::

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
:: Download::

*******************************************************************************************************************************
จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขัน ปีการศึกษา 2561
*******************************************************************************************************************************

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Sriracha Open House 2017
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีราชาครบรอบปีที่ 66
ภาพกิจกรรมการแข่งขันโบลิ่งการกุศล

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา ร่วมกับโรงเรียนศรีราชา ได้จัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศล
เพื่อหารายได้สมทบทุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนศรีราชา และได้รับเกียรติจาก
ท่านสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
การแข่งขัน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ SP Bowling พัทยากลาง จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560

ท่านผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีราชา
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนศรีราชา เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬา โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรมมอบธงประจำคณะสี กีฬาสีภายในฟ้า - แดง เกมส์

ท่านผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีราชาจัดกิจกรรม
มอบธงประจำคณะสี แด่ประธานสี เพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬาสีภายใน ฟ้า - แดง เกมส์ วันที่ 25 -28 ธันวาคม 2560

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬา โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรมวันประวัติศาสตร์ ๑ ธ.ค. วันดำรงราชานุภาพ

ท่านผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีราชาจัดกิจกรรม
“วันประวัติศาสตร์ ๑ ธ.ค. วันดำรงราชานุภาพ” ท่านผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จัดโดยกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีราชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ลานพฤกษา โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ท่านผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีราชาร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ณ สวนสาธารณะเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรม

ผลการแข่งขัน


การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ท่านผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีราชา
จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนศรีราชาเป็นสถานที่จัดการประกวดแข่งขันทักษะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสหวิทยาเขต ชลบุรี 3 เข้าแข่งขันทักษะในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี 3

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรม


พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนศรีราชา จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรม


พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และ ปฏิญาณตน
สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี

ท่านผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนศรีราชา และสมาชิกชมรม
คนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และ ปฏิญาณตน สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี ให้กับสมาชิกเยาวชนโรงเรียนศรีราชา
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรม


วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีราชาครบรอบปีที่ 66

ท่านผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีราชา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี จำนวน 175 ทุน
โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรสิทธิ์ นิธิวุฒวรรักษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีราชา ประธานในพิธี และได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรม


วันวิชาการเปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง และ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีราชาครบรอบปีที่ 66

โดยมีท่านรองสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
โรงเรียนศรีราชานำโดยท่านผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีราชา ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงดนตรี ตลาดนัดเพื่ออาชีพ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรม


สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี - โท - เอก

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู
และบุคลากร ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
ซึ่งทางโรงเรียนให้ความอุปถัมป์เป็นสนามสอบธรรมศึกษา
และได้รับความร่วมมือจากผู้มีอุปการคุณบริจาคอาหารและเครื่องดื่มโรงทาน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีภาพกิจกรรม


ประชุมผู้ปกครอง 2/2560

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู
และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง เพื่อผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง
ได้พบปะสนทนา ปรึกษาหาลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดูแลนักเรียน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ณ. ที่ว่าการอำเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


อบรมเชิงปฏิบัติการ
PLC (Professional Learning Community)

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู
และบุคลากร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
PLC (Professional Learning Community) ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องพุทธรักษา โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรม


By PHAN


มหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนศรีราชา เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางความก้าวหน้าของครู บรรยายโดย ท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี รวมทั้งมีการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม

By Chor
By PHAN


ศรีราชาร่วมใจ ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีราชา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทางเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา โดยมีนายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ ไดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ จัดป้ายนิเทศวันแม่ และมีตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าน่วมกิจกรรมให้ลูกๆ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณแม่ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติ

อบรมความรู้กฎหมายสู่เด็กและเยาวชน
ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนศรีราชา
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา นายทวีศักดิ์ บังคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา และคณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีราชา ได้ให้การตอบรับ นายสมเดช เอี่ยมวิเชียนเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี ในการจัดการอบรมความรู้กฎหมายสู่เด็กและเยาวชนประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงเรียนธนาคาร โรงเรียน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
ภาพกิจกรรม
By Chor
By PHAN


ศรีราชาร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน
สัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2560


วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2560 ณ ห้องศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนศรีราชา โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงระบำอาเซียน สนทนาภาษาอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน และนิทรรศการอาเซียน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันการจัดป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ได้มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ บังคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ และกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล เพื่อคัดแยกขยะในครัวเรือน ตามประเภทอย่างถูกวิธี ตามแนวปณิธาณเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา

ภาพกิจกรรม
By Chor
By PHAN


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู
ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ร่วมพิธีสักการะ ลงนามถวายพระพร
และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

ภาพกิจกรรม
By Chor
By PHAN


พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิฎาณ
และสวนสนาม

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิฎาณ และสวนสนาม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ. โรงเรียนศรีราชา
สงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ปี 2560

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู
ได้เข้าร่วมงานประเพณีกองข้าว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป
โดยได้จัดตกแต่งขบวนแห่เข้าร่วมงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ปี 2560
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9
ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา
รองผู้อำนวยการ แขกผู้มีเกียรติ และคณะครู ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษา
เป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียน เกิดความรักความภาคภูมิใจในตนเอง และสถาบันการศึกษา
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีราชา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

 
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 WebApp แข่งทักษะ มอต้น
WebApp แข่งทักษะ มอปลาย
Web Site Traffic Statistics
Discount Coupon
โรงเรียนศรีราชาเลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110โทร 038-311098 ,038-313915,038-313916
fax 038-326748
E-Mail :: Sriracha.1211@gmail.com