ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   3,097   คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนดังนี้
 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 184 324 508 39
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 233 378 611 47
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 255 356 611 47
รวม (ม.1-ม.3) 39 672 1,058 1,730 44
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 141 308 449 45
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 139 322 461 46
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 136 321 457 46
รวม (ม.4-ม.6) 30 416 951 1367 46
รวมทั้งสิ้น 69 1,088 2,009 3,097 45