กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุรีย์ อินทรเนตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัสม์ชา ศาลกลาง
ครู

นางชุติมา หาญเอี่ยม
ครู

นางรมิดา ภูพิลา
ครู

นางสาวจิราพร แช่มชื่น
ครู

นางสาวตะวัน พลภักดี
ครู

นายอาทร ธูปทอง
ครู

นางสาวสุภัทรา พรหมท้าว
ครู

นางโชติกา พลเยี่ยม
ครู

นางสาวปรัชญา วงเปลียว
ครู

นางสาวนภาพร โฮมราช
ครู

นายณัฐรภิรมณ์ วราสินธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวศิรินาฏ หอมขจร
ครู

นางสาวนภาพร พฤฒามาตย์
ครู

นางสาวกิตติยา ชัยนิชู
ครู