กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพียงฤทัย สนเขียว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญศรี เสตะจิต
ครู

นางชนานุช ทิมกระจ่าง
ครู

นายเมฆ ใบบัว
ครู

นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม
ครู

นางสุนันทา สุทธิธาทิพย์
ครู

นางสาวนันท์หทัย เข็มทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง
ครู

นางสาวจีราภรณ์ ทุนผล
ครู

นายสมภพ งามโสภา
ครู

นางสมพร คชบาง
ครู

น.ส.อังศุมาลิน บูรณ์เจริญ
ครู

นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์
ครู

นางสาวลฏิฎ์ บัวอาจ
ครู

นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์
ครู

นางสาววิภาดา ชรากลาง
ครู

นางสาวปาจรีย์ ในวิกุล
ครู

นายสุเมธ คำลอย
ครู

น.ส.สุวรรณรัตน์ วงศ์ชัยเพ็ง
ครู

นายกิตติภาส ศรีหะ
ครู

นางสาวสุทธดา พรหมชมพู
ครู

นางสาวปลายมาศ เชิดชูชัย
ครู

นางสาวสุภาวินี ศรีปัญญา
ครู

นางสาวชัชมาส กระจ่างถิ่น
ครู