กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวัชระ บำรุงพงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมชัย ฉัตรพรไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นาสุรพันธ์ ภู่ทองเกษ
ครู

นางนพรัตน์ บัวแก้ว
ครู

นางรดาณัฐ ใสสะอาด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวนุชรี หาญละคร
ครู

นางสาวพัทธ์ธีรา เทียนทอง
ครู

นางคำมุก ชมภูหลง
ครู

นายชินญาณ สระแก้ว
ครู

นางสาวทิพย์วดี ปิ่นยะกูล
ครู

นางสาวกนกพัฒน์ พูลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง