กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี

นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
ครู

นายเอกรัตน์ แขมคำ
ครู
เบอร์โทร : 0868729946

นางสาวกนกพร แนวเงินดี
ครู

น.ส.จารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์
ครู

นายแสงทอง แจ้งอุบล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : teacher730.2563@gmail.com

นางสาวปาริฉัตร ขำยะบุญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0971934945
อีเมล์ : parichat@techno-chon.ac.th

นางสาวรัชนี เจียมตน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0859324839

นางสาวนิสา ภู่ทัด
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0625593292