กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปราณี นุชเจริญผล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพุทธพร วิโนทพรรษ์
ครู

นางนิรชรา สุทธิผล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางจารุ บริบูรณ์
ครู

นางพรรณภัทร พานทอง
ครู

นางสาวภารินี วงษ์จินดามณี
ครู

นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
ครู

นางทิพรัตน์ ศิริพรม
ครู

นางณัชชารี วิจิตธัญโรจน์
ครู

นางณิชกานต์ เจียมศิริ
ครู

นางเกศิณี เดชสังข์
ครู

นางสาวขนิษฐา ท้าวอิ่ม
ครู

นางสาวณัฐกฤตา จันทร์บุญ
ครู

นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม
ครู

นางสาววิไลลัษณ์ ขาวอุทัย
ครู

นางสาววรรณิภา วงษ์ภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัทธ์ธีรา นามเดช
ครู

นางสาวสุภัสร พรมสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายณัฐเมศวร์ วรรณขาว
ครู

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
ครู

นางสาวกรรณิกา สิทธิมโน
ครู

น.ส.สิริยาภรณ์ เอี่ยมสะอาด
ครู

นางสาวอิศราภรณ์ ไชยบุตร
ครูอัตราจ้าง