กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปรานีย์ คุณพิทักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนพรัตน์ ศรีดาวงษ์
ครู

นายพูลทรัพย์ สุตะโท
ครู

น.ส.พภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม
ครู

นายกวี ผึ่งฉาย
ครู

นายสมภพ ศรีวงศา
ครู

นายธนพล ชัยชนะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวรุ่งฤดี สิงห์สุพรรณ
ครู

นางนันท์นภัส วิกรานต์วงษ์
ครู

นายณัฐภัทร รอตเอี่ยม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นายศรประกฤษฎ์ หมู่สะแก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวกัลยา เหลือธิ
ครู

นายอดิศร์ เกตุนาค
ครู

นายวุฒิชัย อภัยจิตร
ครู

นางสาวสุนิศา คณะภักดิ์
ครู

นางสาวอรสา ศรีภา
ครู

นางดรุณี ฉานุรักษ์
ครู

นายทรงพล วงศ์พระราม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นายสุปัญญา นามเย็น
ครูอัตราจ้าง