กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิทวุฒิ เถาว์ทวี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล
ครู

นายกุณฑล สันทัดการ
ครู

นางสาวจุฑารัตน์ เชียงทอง
ครู

นายเศรษฐสิทธิ์ สุกปลั่ง
ครู

นายณัฐวุฒิ ชดประสิทธิ์
ครู

นายภาณุพงศ์ บุญชะม้อย
ครู

นางสาวผณินทรา จันปาลี
ครู

ว่าที่ร.ต.ณัฐพล พรมพุฒ
ครู

นายวุฒิภัทร รัตนะวัน
ครู