กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางศรีสุคนธ์ ใบบัว
ครู

นายกุณฑล สันทัดการ
ครู

นางสาวจุฑารัตน์ เชียงทอง
ครู

นายเศรษฐสิทธิ์ สุกปลั่ง
ครู

นายณัฐวุฒิ ชดประสิทธิ์
ครู

นายภาณุพงศ์ บุญชะม้อย
ครู

นางสาวผณินทรา จันปาลี
ครู

นายวิทวุฒิ เถาว์ทวี
ครู

ว่าที่ร.ต.ณัฐพล พรมพุฒ
ครู

นายวุฒิภัทร รัตนะวัน
ครู