กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศกร สวัสดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมคิด ศรีรุ่งสุขจินดา
ครู

นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ
ครู

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ รูปคม
ครู

นางเพลินพิศ รัศมีงาม
ครู

นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ครู

นายอนุชิต หนูเอียด
ครู

นายคุณากร ปิยมาภรณ์
ครู

นางสาวมุกระวี บุรีมาศ
ครู

นายบวร สุริยะแก้วเนรมิตร
ครู

นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆ
ครู

นางสาวเมลดา ทองสิมา
ครู

นายปรมินทร์ เต็มพร้อม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัลยาณี ละลี
ครูอัตราจ้าง