คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอก อาจินต์ จรูญผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0874505764
อีเมล์ : arjinjaroonpol@gmail.com

นางชลาลัย มณีเขียว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0850908559
อีเมล์ : chalalai7829@gmail.com

นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0918347709
อีเมล์ : fongfa98@gmail.com

นางการุญภรณ์ ธีรกุลพิศุทธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0891205339
อีเมล์ : karunporn9@gmail.com

นางสาวปางรัก สำแดงเดช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0840406355
อีเมล์ : pangrak@gmail.com