ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 น. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีราชา
นำโดย นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา นางเพลินพิศ รัศมีงาม ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วย นายรัชชานนท์ กันเพรียง TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 นายภราดร พรฆัง ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 5 ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2563  

  1. ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. ว่าที่เรือตรีสุรชัย เพ็ชรกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6
  3. นายปัญญา จันละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเข้าต้อนรับคณะกรรมการ อาทิ นางสาวนริศรา ทิพยากูร ผู้แทนนายอำเภอศรีราชา นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.18 นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด นางสมใจ วิริยพงศ์รัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางวิไล วิริยะรัตนพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวกิตติมา บุญยืน นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวสมฤดี สุขอุดม สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี  
นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผู้แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ผู้แทนคณะกรรมการครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า โรงเรียนศรีราชา ผู้แทนเครือข่ายสถานประกอบการ และผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ฯ ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีราชา ได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2551 รวมระยะเวลายาวนานกว่า 12  ปี โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ ทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีราชาพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง เพื่อก้าวเข้าสู่การรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 ทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีราชา ได้คิดค้นนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดให้กับเครือข่ายทั่วประเทศ รวมทั้งยังส่งเสริมนักเรียน เยาวชนของชาติ ให้รู้เท่าทันปัญหาพิษภัยยาเสพติด เพื่อให้เป็นคนเก่งและดีของประเทศต่อไป


โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,16:02   อ่าน 253 ครั้ง